Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН  www.toolsbg.com

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт. Тулс БГ ЕООД си запазва правото да променя условията по всяко време без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

I. Общи условия

1. www.toolsbg.com е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки от името на Тулс БГ ЕООД.

2. Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online от Тулс БГ ЕООД.

3. Тулс БГ ЕООД чрез www.toolsbg.com има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката и потвърждението на желаната стока.

4. При липса на складова наличност от заявената стока Тулс БГ ЕООД чрез www.toolsbg.com, в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон.

5. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Тулс БГ ЕООД чрез www.toolsbg.com не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

6. Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от Тулс БГ ЕООД чрез www.toolsbg.com на заявлението за покупка попълнено правилно и потвърдено от Клиента на посочения телефон за връзка или електронен адрес.

7. Тулс БГ ЕООД чрез www.toolsbg.com се задължава след получаване и потвърждение на заявлението от Клиента, да му достави желаната стока.

8. Тулс БГ ЕООД не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес www.toolsbg.com.

9. Тулс БГ ЕООД не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените в магазините, както и промяна в дизайна на продуктите.

10. Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.

II. Права и задължения на страните

1. Тулс БГ ЕООД се задължава:

• да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 4 работни дни.

• да достави в срок от 4 работни дни. При разпродажби е възможно срокът за доставки да бъде удължен, но не повече от 1 работна седмица.

• преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

• гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта.

2. Клиентът се задължава:

• да посочи име, фамилия, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес.

• да плати цената на стоката.

• да плати разходите за транспорт на стоката, ако поръчката е на стойност под 149,00 лева.

• да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

3. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка.

4. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

5. При предаване на стоката Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

6. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети Тулс БГ ЕООД  за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.

7. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Тулс БГ ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

III. Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

1. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

2. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 15 дни.

3. Срокът за отказ е 15 дни считано от дата:

• при договорите за услуга датата, на която е сключен договорът.

• при договор за продажба датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.

• при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока.

• при договор, съгласно който се доставя стока, която се състои от множество партиди или части: датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната партида или част.

•  при договор за редовна доставка на стоки в продължение на определен период от време: датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на първата стока“.

• за да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или електронна поща).

• можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително.

• за да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

4. Действие на отказа:

• ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 15 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.

• очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на нас без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 15 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор.

• срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 15-дневния срок.

• вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките, за които не е уговорено друго.

• вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

• при договорите за предоставяне на услуги когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или определено количество, ако сте поискали предоставянето на услугите или доставката да започне по време на срока за отказ, ще ни платите сумата, която е пропорционална на предоставеното до момента, в който сте ни уведомили, че упражнявате правото си на отказ от настоящия договор, спрямо общата сума по договора.

IV. Лични данни

1. Тулс БГ ЕООД чрез www.toolsbg.com полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.

2. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Тулс БГ ЕООД  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.

3. Тулс БГ ЕООД  чрез  www.toolsbg.com има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: office_toolsbg@yahoo.com.

4. Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Тулс БГ ЕООД  чрез www.toolsbg.com. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

V. Разкриване на информацията

1. Тулс БГ ЕООД чрез www.toolsbg.com се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

• е получил изричното писмено съгласие на Клиента.

• информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.

2. Тулс БГ ЕООД чрез www.toolsbg.com е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

VI. Отговорност

1. Тулс БГ ЕООД чрез www.toolsbg.com не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Тулс БГ ЕООД чрез www.toolsbg.com не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Тулс БГ ЕООД  чрез www.toolsbg.com.

VII. Гаранционни условия

1. Фирма Тулс БГ ЕООД  дава на своите клиенти с всяка закупена стока с гаранция, гаранционна карта, в която са упоменати:

• адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената техника.

• гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители.

• гаранционен срок на закупената стока.

2. С изключение на задълженията специално посочени в тази гаранция, Тулс БГ ЕООД  не може да бъде отговорна за директни, недиректни, специални, случайни или последващи повреди, независимо дали се базират на договор, вреда в следствие пропуск на длъжностно лице или някоя друга законна теория и дали е предположена възможността за такива повреди.

3. За всички продукти важат гаранционните условия на съответния производител или оторизирани сервизни центрове. В сервизните центрове важат единствено оригиналните гаранционни карти, с които е получена стоката.

VIII. Ограничения за гаранцията

1. Гаранцията отпада в случай на:

• повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация.

• опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.

• при използване на некачествеи и неоргинални консумативни материали.               

IX. Допълнителни условия

1. Тулс БГ ЕООД  не носи отговорност при повреда на стоката вследствие форсмажорни обстоятелства.

Благодарим Ви за отделеното време и приятно пазаруване!                                                                                                                                     Тулс БГ ЕООД

x

Тулс БГ използва бисквитки и подобни технологии. Повече информация Съгласен